Najveće obrazovno istraživanje na svijetu

PISA je najveće obrazovno istraživanje na svijetu s više od 85 zemalja sudionica u ciklusu PISA 2022, što čini gotovo 90 % svjetskog gospodarstva.

Indikator kvalitete obrazovnih sustava

PISA je indikator kvalitete, učinkovitosti i pravednosti obrazovnih sustava koji omogućuje donositeljima obrazovnih politika, obrazovnim stručnjacima, znanstvenicima i istraživačima dublji uvid u slabe i jake točke obrazovnog sustava.

Usmjerenost na obrazovnu politiku

Pokazatelji dobiveni PISA istraživanjima omogućuju identificiranje uspješnih obrazovnih politika i praksi u zemljama sudionicama koje postižu dobre rezultate ili pokazuju značajan napredak u PISA-i tijekom vremena, što zatim može pomoći zemljama koje bi htjele primijeniti slične modele i prakse u svrhu unapređenja svog obrazovnog sustava. Velik broj zemalja sudionica u PISA istraživanju ističe da je obrazovna politika najuspješnijih zemalja u PISA-i imala značajan utjecaj na razvoj njihove nacionalne obrazovne politike i strategija. Uz to, mnoge zemlje ističu velik utjecaj PISA-inih konceptualnih okvira u postavljanju standarda i kreiranju kurikula.

Kontinuirano praćenje obrazovnih ishoda

Kontinuirano prikupljanje podataka o znanjima i kompetencijama učenika kroz trogodišnje cikluse istraživanja omogućuje zemljama sudionicama praćenje obrazovnih ishoda u ključnim predmetnim područjima (čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti).

Inovativni koncept pismenosti

Za razliku od pismenosti u užem smislu, odnosno usvajanja vještine čitanja i pisanja, PISA definira pismenost kao sposobnost učenika da primijene znanja i kompetencije iz ključnih predmetnih područja te da analiziraju, logički zaključuju i djelotvorno komuniciraju prilikom postavljanja, rješavanja i tumačenja problema u različitim situacijama.

Usmjerenost na primjenu znanja i vještina u stvarnim životnim situacijama

Glavni cilj PISA-e jest ispitati u kojoj mjeri obrazovni sustav pojedine zemlje uspijeva osigurati svojim učenicima stjecanje ključnih kompetencija i želju za daljnjim učenjem. Cilj nije ispitati koliko dobro učenici mogu reproducirati naučena znanja, već koliko dobro mogu primjenjivati usvojena znanja i vještine u novim situacijama i nepoznatim okruženjima, u školi i izvan nje.

Tri vrste pokazatelja

PISA istraživanjem prikupljaju se tri vrste pokazatelja: podatci o znanjima i kompetencijama učenika, kontekstualni pokazatelji koji pokazuju kakva je veza između postignuća učenika i demografskih, socijalnih, ekonomskih i obrazovnih varijabli te indikatori trenda koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama postignuća učenika tijekom vremena.