Kvalitetno obrazovanje i dobri obrazovni ishodi ključ su gospodarskog rasta i društvenog razvitka svake zemlje, a najnovije analize upućuju na to da su pokazatelji međunarodnih obrazovnih istraživanja poput PISA programa dobar prediktor budućeg gospodarskog rasta neke zemlje.

PISA se danas smatra valjanim i pozdanim instrumentom za mjerenje učinkovitosti obrazovnih sustava i relativnih promjena u obrazovnim ishodima tijekom vremena. Iako PISA ne može ustanoviti uzročno-posljedični odnos između obrazovnih politika/prakse i učeničkih postignuća, ona ipak može pokazati prosvjetnim djelatnicima i obrazovnim stručnjacima, donositeljima obrazovne politike i javnosti na koji su način obrazovni sustavi slični ili različiti te što to znači za učenike. 

Gotovo da nema zemlje sudionice u PISA programu koja nije u većoj ili manjoj mjeri započela reformu svog sustava i obrazovne politike kao direktan odgovor na rezultate PISA istraživanja.

PISA identificira dobre i slabe točke u sustavu

Osim ispitivanja znanja i vještina učenika, PISA prikuplja i kontekstualne podatke pomoću kojih se postignuća učenika mogu povezati s brojnim čimbenicima poput kvalitete učitelja, socioekonomskog statusa učenika itd. Povezivanjem tih dvaju tipova podataka mogu se ustanoviti različite korelacije između određenih dimenzija učeničkih postignuća i niza čimbenika koji utječu na ta postignuća.

PISA identificira obilježja uspješnih obrazovnih sustava

Identificirajući glavna obilježja uspješnih obrazovnih sustava i najučinkovitijih obrazovnih strategija, politika i prakse, PISA pomaže zemljama u primjeni sličnih modela kako bi unaprijedile svoj obrazovni sustav.

PISA se koristi u postavljanju mjerljivih političkih ciljeva

Određeni broj zemalja koristi PISA rezultate u postavljanju nacionalnih ciljeva za poboljšanje učeničkih postignuća. Ti su ciljevi često definirani kao mjerljivi ciljevi u obliku relativnog ranga, odnosno PISA rezultata. Oni su često usmjereni, na primjer, na unapređenje postignuća učenika u pojedinim predmetnim područjima (npr. postavljanje političkog cilja da će neka zemlja u određenoj razdoblju postići da svi učenici dosegnu barem drugu razinu znanja i sposobnosti).

PISA se povezuje s nacionalnim testiranjima učenika

Mnoge zemlje potaknute PISA istraživanjima uvode nacionalna testiranja učenika kako bi pratile praćenje napretka u postignućima pojedinačnih regija ili učeničkih skupina.  PISA rezultati često se koriste i u svrhu validiranja nacionalnih rezultata prema međunarodnim standardima, npr. umetanjem PISA pitanja u nacionalne ispite.

PISA se koristi u postavljanju nacionalnih standarda i optimizaciji kurikuluma

Mnoge zemlje koriste PISA-ine konceptualne okvire kao smjernice, odnosno model dobre prakse ugrađujući kompetencije i sadržajna područja iz PISA-inih konceptualnih okvira u nacionalne standarde i nastavne planove i programe.

PISA prati napredak

Kontinuiranim sudjelovanjem u PISA istraživanjima zemlje sudionice mjere napredak u postignućima učenika tijekom vremena i analiziraju trendove koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama postignuća.